Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Festival UK * 2022?

Mae Festival UK * 2022 yn ŵyl fawr ledled y wlad sy'n dathlu creadigrwydd ac arloesedd y DU.

Beth yw'r prosiect Ymchwil a Datblygu?

Mae'r prosiect Ymchwil a Datblygu yn broses greadigol strwythuredig, yna hunangyfeiriedig ar gyfer 30 Tîm Creadigol i ddatblygu cysyniadau a syniadau ymgysylltu â'r cyhoedd torfol. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno i banel dethol i lunio rhestr fer o ddeg olaf, a fydd yn cael ei gomisiynu'n llawn fel prosiect cenedlaethol neu ledled y DU ar gyfer yr ŵyl.

Pryd mae'r prosiect Ymchwil a Datblygu?

Bydd y prosiect Ymchwil a Datblygu yn digwydd rhwng Tachwedd 2020 a Chwefror 2021, gan gynnwys wyth diwrnod yn mynychu ‘Creative Studio’ rhwng 16 Tachwedd ac 8 Rhagfyr 2020.

Faint o Dimau Creadigol fydd yn cymryd rhan yn y prosiect Ymchwil a Datblygu?

Bydd hyd at 30. 22 yn cael eu dewis o'r ymgeiswyr ledled y DU, gyda dau ychwanegol o bob gwlad.

Pwy sy'n gwneud y rhestr fer?

Bydd y panel dethol yn cynnwys cynrychiolwyr o Festival UK * 2022 a'n tîm o Gynghorwyr Creadigol o bob sector STEAM. Bydd prosiectau cenedlaethol yn cael eu hadolygu gan gynrychiolwyr Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Pryd y byddaf yn cael gwybod a yw ein cyflwyniad wedi bod yn llwyddiannus?

Fe'ch hysbysir erbyn 6 Tachwedd 2020 trwy eich Sefydliad Arweiniol a yw'ch Tîm Creadigol wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

A fyddaf yn gallu derbyn adborth os na fydd fy nghais yn llwyddiannus?

Mae penderfyniad Festival UK * ym mhob mater sy’n ymwneud ag asesu a dewis timau creadigol ar gyfer y Prosiect Ymchwil a Datblygu yn derfynol. Rydym yn sylweddoli y gallai fod yn siomedig os na fydd eich cais yn llwyddiannus. Os hoffech ofyn am adborth pellach ar eich cais, gofynnwch i'ch Sefydliad Arweiniol gysylltu â ni.

Sut fydd y prosiect Ymchwil a Datblygu yn cael ei gyflawni?

Bydd cynnwys cyfeiriedig y prosiect yn cael ei gyflwyno ar-lein, oherwydd Covid-19, yn ein aml-blatfform ‘Creative Studio’. Bydd Timau Creadigol yn gallu cyrchu'r adnodd digidol hwn trwy gydol y prosiect, ond byddant yn gallu dewis a ydynt yn cwrdd yn ddiogel yn bersonol neu drwy fideo-gynadledda yn elfen hunangyfeiriedig y prosiect. Gwahoddir yr holl gyfranogwyr i wythnos sesiwn sefydlu ddigidol sy'n dechrau 9 Tachwedd 2020.

Sut olwg fydd ar lwyddiant ar gyfer Tîm Creadigol?

Os dewisir cysyniad ar ddiwedd y prosiect Ymchwil a Datblygu, bydd yn cael ei gomisiynu a'i ariannu i'w gyflawni. Bydd cytundeb ffurfiol yn cael ei greu rhwng y Tîm Creadigol a Festival UK * 2022.