Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Festival UK* 2022?

Mae Festival UK* 2022 yn ddathliad cenedlaethol mawr o greadigrwydd ac arloesedd. Mae'n cynnwys 10 comisiwn arloesol sydd wedi'u cynllunio i gyrraedd miliynau, dod â phobl ynghyd ac arddangos creadigrwydd y DU yn fyd-eang.

Bydd y prosiectau ymgysylltu cyhoeddus uchelgeisiol hyn yn cynnwys cannoedd o wyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr, artistiaid a mathemategwyr yn gweithio gyda'i gilydd mewn cydweithrediadau newydd ac arloesol. Ymhlith y bobl greadigol hyn mae gweithwyr llawrydd, talent sy’n dod i’r amlwg a lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae tri gwerth yn sail i weithgareddau'r ŵyl, sy'n dangos sut rydyn ni am weithio gyda'n gilydd ac sy'n hanfodol i'n llwyddiant: didwylledd, gwreiddioldeb ac optimistiaeth. Disgwylir i fanylion y rhaglen gael eu cyhoeddi yn hydref 2021.

Sut wnaethoch chi ddewis y 10 comisiwn ar gyfer yr ŵyl?

Ymatebodd bron i 3,000 o sefydliadau, gweithwyr llawrydd a phobl greadigol eraill o bob rhan o’r sectorau STEAM i alwad agored yn 2020 gan wneud cais i gymryd rhan yn rhaglen ymchwil a datblygu’r ŵyl.

Ystyriodd broses ddethol drylwyr 299 o geisiadau. Aseswyd y rhain yn erbyn ystod o feini prawf cyn cael eu rhoi ar y rhestr fer gan gynrychiolwyr o dîm yr ŵyl, a'r cyrff cyflawni ar gyfer Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru gyda mewnbwn gan ein grŵp o gynghorwyr creadigol.

Dewiswyd tri deg o dimau creadigol, yn dod â mwy na 500 o unigolion a sefydliadau ynghyd a chan gynnwys dros 100 o weithwyr llawrydd, i gymryd rhan yn y Prosiect Ymchwil a Datblygu wedi’i ariannu. Rhedodd y prosiect rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Ionawr 2021. Cynigiwyd £100,000 i bob tîm i ddatblygu eu syniad, yr oedd rhaid iddynt wedyn ei gyflwyno i banel dethol ym mis Chwefror. Mae rhestr o’r 30 tîm ar gael yma.

Aseswyd eu cyflwyniadau yn erbyn sawl maen prawf, gan gynnwys ansawdd y cynnig, creadigrwydd ac uchelgais traws-sector; yr agwedd at ymgysylltu â'r cyhoedd a chyrraedd cynulleidfaoedd; cynrychiolaeth, cynhwysiant a hygyrchedd; cynhyrchu, technegol ac adnoddau; hyfywedd ariannol a chynaliadwyedd; ac ymarferoldeb.

Ym mis Mawrth 2021, comisiynwyd chwe thîm ledled y DU, ac un yr un ar gyfer Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru i wireddu eu syniadau ar gyfer yr ŵyl yn 2022. Gallwch ddysgu mwy am y 10 Tîm Creadigol yma.

Pwy sy’n rhedeg yr ŵyl?

Mae tîm yr ŵyl yn cael ei redeg gan Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol. Sefydlwyd cwmni arbennig pwrpasol, Festival 2022 Ltd, ym Mirmingham i gyflwyno’r prosiect. Mae'r cwmni'n cael ei lywodraethu gan Fwrdd annibynnol wedi'i dynnu o'r sectorau STEAM ac o bob rhan o'r DU, dan gadeiryddiaeth y Fonesig Vikki Heywood CBE. Mae rhestr o aelodau’r Bwrdd ac aelodau o dîm yr ŵyl ar gael yma.

Cyflwynir yr ŵyl gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol a EventScotland, y cyrff cyflenwi strategol ar gyfer y cenhedloedd datganoledig. Mae Festival 2022 Ltd. yn arwain ar brosiectau ar draws y DU ac yn gorff cyflawni strategol ar gyfer Lloegr.

Ymhle a phryd fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal?

Bydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal ledled y DU yn 2022. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am leoliadau a dyddiadau’r 10 prosiect creadigol yng nghyhoeddiad rhaglen yr ŵyl sydd i’w gynnal yn hydref 2021.

Er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu ymgysylltu â'r ŵyl, ein nod yw y bydd mwyafrif pobl y DU llai nag awr i ffwrdd o un o'r prosiectau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Byddwn hefyd yn estyn allan i gymunedau ledled y wlad fel rhan o'r rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer pob un o'r 10 comisiwn, ac i gynulleidfaoedd ar-lein ledled y byd trwy ein sianeli ar-lein.

Sut mae’r ŵyl yn cael ei hariannu?

Cefnogir yr ŵyl gan fuddsoddiad o £120 miliwn gan Lywodraeth y DU, gan gynnwys cyllid i weinyddiaethau datganoledig Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Sut y byddwch chi'n sicrhau bod yr ŵyl yn adlewyrchu amrywiaeth y DU?

Adlewyrchir amrywiaeth y DU yng nghyfansoddiad y 10 Tîm Creadigol, sy'n cynnwys pobl o bob rhan o Loegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, pobl greadigol o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a sefydliadau anabledd.

Yn annatod i'n proses ddethol ar gyfer y Prosiect Ymchwil a Datblygu oedd y gofyniad i bob tîm creadigol gynnig cyfleoedd i weithwyr llawrydd, talent newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg a lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Byddwn yn parhau i weithio gyda'r 10 Tîm Creadigol yr ydym wedi'u comisiynu i sicrhau bod hyn yn parhau i ddigwydd, wrth i ni symud i'r cam cynhyrchu ac wrth iddynt recriwtio mwy o bobl i helpu i wireddu eu prosiectau.

Ein nod hefyd yw cyrraedd pobl o bob cefndir ac ar draws y DU trwy ymgysylltu â'r cyhoedd, cyfleoedd cyfranogi a rhaglenni dysgu i'w cyflwyno ar gyfer pob un o'r 10 comisiwn, yn ogystal â thrwy raglen ddigidol yr ŵyl.

Sut y gallaf gadw mewn cysylltiad â’r ŵyl?

Gallwch gofrestru i gael e-byst yma a’n dilyn ni ar twitter a LinkedIn i fod ymlith y cyntaf i glywed am ein newyddion.

Sut y gallaf gymryd rhan yn yr ŵyl?

Mae’r holl swyddi gwag yn cael eu rhestru ar ein gwefan yma.

Bydd cyfleoedd hefyd i wirfoddoli ac i gymryd rhan yn y rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer pob un o'r 10 prosiect creadigol a gomisiynwyd. Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am bob un o’r rhain ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol maes o law. Gallwch gofrestru i gael e-byst yma a’n dilyn ni ar twitter a LinkedIn i gael yr holl newyddion a diweddariadau.

Ai ‘Gŵyl Brexit’ yw hon?

Na. Mae hon yn ŵyl uchelgeisiol iawn, a fydd yn cael ei chynnal ledled y wlad, ac yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth gan bedair llywodraeth y DU. Mae'n dathlu creadigrwydd trwy 10 prosiect cyfranogi torfol y gobeithiwn y byddant yn ysbrydoli, yn cysylltu ac yn dod â llawenydd i filiynau o bobl.

Trwy'r Prosiect Ymchwil a Datblygu a'r 10 comisiwn sydd i'w gwireddu ar gyfer yr ŵyl, rydym yn cefnogi sectorau creadigol sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan y pandemig Covid-19 ac yn chwarae rhan yn yr adferiad.

Gyda’r 10 Tîm Creadigol, rydym yn datblygu rhaglen unwaith mewn oes sy'n rhoi creadigrwydd ac arloesedd yng nghanol ein dyfodol ni gyd.

Bydd y 10 prosiect creadigol hefyd yn cyfrannu at sgwrs ehangach, ryngwladol ar bwysigrwydd creadigrwydd a chydweithio traws-sector i yrru arloesedd, datrys heriau byd-eang a chreu byd gwell i bawb.