POLISI PREIFATRWYDD – FESTIVAL 2022 LTD

PWY YDYM NI

Mae Festival 2022 Limited yn gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif cwmni 12581221) wedi'i leoli yn y swyddfa gofrestredig yn One Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, England, B1 2JB (“Festival 2022 Ltd”/”ni”/”ninnau”).

Mae Festival 2022 Ltd yn is-gwmni yn eiddo llwyr Pwyllgor Trefnu Birmingham ar gyfer Commonwealth Games Ltd 2022, ac yn gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif cwmni 11120160) a chyfeiriad y swyddfa yw One Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, England, B1 2JB (y "Pwyllgor Trefnu").

Mae Festival 2022 Ltd a'r Pwyllgor Trefnu ar y cyd yn ffurfio grŵp (y "Grŵp Cwmni"/"Partïon") lle mai'r Pwyllgor Trefnu yw unig aelod Festival 2022 Ltd, ac mae'r Partïon yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn curadu, rheoli a hyrwyddo gŵyl greadigedd ac arloesedd genedlaethol yn 2022 (yr "Ŵyl").

Cyflwynir yr Ŵyl mewn partneriaeth ar draws pedair cenedl y Deyrnas Unedig, dan ein harweiniad ni, gan weithio gyda Cymru Greadigol, Visit Scotland a sefydliad i'w gadarnhau yng Ngogledd Iwerddon, ein ("Cyrff Cyflawni Strategol") a chânt eu hariannu gan Lywodraeth y DU gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban ac Adran Weithredol Gogledd Iwerddon ("Cyllidwyr").

SUT I GYSYLLTU Â NI

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â pholisi preifatrwydd Festival 2022 Ltd., y data sydd gennym yn eich cylch chi, neu os hoffech ddefnyddio un o'ch hawliau diogelu data, cofiwch gysylltu â ni.

Ysgrifennwch atom:

Data Protection Officer, Festival 2022 Ltd

One Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, B1 2JB.

Anfonwch neges e-bost atom: dp@festival2022.uk

Cewch wneud cais am y polisi preifatrwydd hwn mewn fformat arall hefyd.

YNGHYLCH Y POLISI HWN

Mae Festival 2022 Ltd yn cymryd ei gyfrifoldeb i ofalu am eich gwybodaeth bersonol o ddifrif. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut y byddwn ni, fel prif sefydliad yr Ŵyl, yn defnyddio'r data personol yr ydym yn ei gasglu gennych chi pan ydych yn cyflwyno gwybodaeth i ni drwy http://www.festival2022.uk ("Gwefan yr Ŵyl"), yn gwneud cais i fod yn rhan o'r Ŵyl, neu'n gweithio gyda ni i gyflawni'r Ŵyl. Gall hyn fod drwy ein Prosiect Ymchwil a Datblygu neu unrhyw ffordd arall yr ydych yn ymwneud â ni.

Mae gennym hysbysiad ar wahân ar gyfer unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chasglu drwy cwcis, cofnodion gwefan, Google Analytics a meddalwedd diogelwch neu berfformiad. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r rhain, darllenwch ein hysbysiad cwcis.

DOLENNI/SAFLEOEDD TRYDYDD PARTI

Mae Gwefan yr Ŵyl yn cynnwys dolenni i wefannau sy'n cael eu gweithredu gan drydydd parti (gan gynnwys safleoedd cyfryngau cymdeithasol). Noder bod ein polisi preifatrwydd yn berthnasol i'r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu drwy Wefan yr Ŵyl a'n safleoedd cyfryngau cymdeithasol yn unig ac ni allwn fod yn gyfrifol am wybodaeth bersonol y gall trydydd parti ei chasglu, storio a'i defnyddio drwy eu gwefannau. Dylech ddarllen yn ofalus polisi preifatrwydd pob gwefan yr ydych yn ymweld â hi.

PA DDATA YDYM NI'N EI GASGLU A PHAM?

Byddwn yn casglu a phrosesu gwybodaeth bersonol sy'n cael ei chyflwyno i ni gennych chi (neu drydydd parti sy'n gweithredu ar eich rhan) drwy Wefan yr Ŵyl, neu adnoddau trydydd parti neu drwy'r post, pan fyddwch yn:

 • Cofrestru eich diddordeb yn yr Ŵyl a/neu'r Prosiect Ymchwil a Datblygu
 • Gwneud cais, cofrestru neu gysylltu â ni am wybodaeth ynglŷn â'r Ŵyl a/neu'r Prosiect Ymchwil a Datblygu
 • Paratoi a chyflwyno eich cais ar gyfer y Prosiect Ymchwil a Datblygu
 • Cyflwyno cwyn i ni neu roi adborth i ni
 • Cofrestru i'n rhestr gysylltiadau
 • Cysylltu â ni drwy e-bost at unrhyw ddiben
 • Defnyddio neu edrych ar Wefan yr Ŵyl drwy gwcis eich porwr

Yn dibynnu ar natur eich cyswllt, rydym yn casglu:

 • Eich enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a / neu ddata cyswllt arall
 • Cyfeiriad eich busnes
 • Eich gwlad breswyl a chod post (os yn y DU)
 • Data eich delwedd os ydym yn recordio unrhyw gyfarfodydd gyda chi
 • Eich cyfeiriad IP
 • Gwybodaeth ynglŷn â'ch sefydliad a'r sector diwydiant yr ydych yn gweithio ynddo.
 • Pan fyddwch yn gofyn i ni eich darparu chi â gwybodaeth ynglŷn â'r Ŵyl, yn ein cylch ni, neu'r Prosiect Ymchwil a Datblygu, rydym yn prosesu eich gwybodaeth lle mae hynny'n angenrheidiol er buddiannau cyfreithiol a phan ydym yn ystyried nad yw eich buddiannau a hawliau sylfaenol yn diystyru ein buddiannau; neu at ddibenion darparu gwybodaeth i chi cyn i chi ymgymryd â chytundeb gyda ni.
 • Pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth yn ystod y broses gofrestru, ymgeisio neu ddethol ar gyfer yr Ŵyl neu ein Prosiect Ymchwil a Datblygu, byddwn yn gwneud hynny i bennu eich perthynas â'r Ŵyl, lle mae hynny'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithiol a phan ydym yn ystyried nad yw eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn diystyru ein buddiannau.
 • Rydym hefyd yn dibynnu ar sail caniatâd penodol, drwy ddefnyddio 'tic bocs' er mwyn anfon gwybodaeth farchnata atoch chi ynglŷn â'r Ŵyl ac i rannu eich data gyda'r Grŵp Cwmni a'r Cyrff Cyflawni Strategol oherwydd gallant anfon gwybodaeth farchnata atoch chi ynglŷn â'r digwyddiadau cyhoeddus yn 2022 sy'n gysylltiedig â'r Ŵyl.
 • Pan fyddwn yn ymateb i geisiadau rhyddid gwybodaeth a cheisiadau gan wrthrychau data, y sylfaen gyfreithiol dros brosesu eich data personol yw ei bod yn angenrheidiol cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol a roddir arnom ni fel y rheolwr data.
 • Pan fyddwn yn ymateb i gwynion neu ymholiadau cyffredinol sydd gennych chi amdanom ni neu'r Ŵyl, rydym yn prosesu eich data personol er mwyn cwblhau tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd.
 • Mae'n bosibl y ceir achosion lle bydd angen i ni brosesu eich data personol pan mae'n angenrheidiol er ein buddiannau cyfreithiol (neu fuddiannau cyfreithiol trydydd parti) ac nad yw eich buddiannau na'ch hawliau sylfaenol yn diystyru'r buddiannau hynny. Byddem yn dibynnu ar y sail hon pan mae'n ofynnol i ni gyfathrebu gyda chi i ymateb i unrhyw ymholiadau neu gyswllt yr ydych wedi'i wneud gyda ni, a lle nad yw cyfathrebiad o'r fath yn cael sylw yn y seiliau cyfreithiol a ddisgrifir uchod.

Os ydych wedi cytuno i gael gwybodaeth farchnata gennym ni, byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, gyda'r caniatâd penodol hwn, i ddarparu cyfathrebiadau penodol dros e-bost sy'n ymwneud â'r Ŵyl neu ddigwyddiadau cyhoeddus yn 2022 sy'n gysylltiedig â'r Ŵyl.

SUT YDYM NI'N STORIO A DIOGELU EICH DATA?

Rydym yn defnyddio adnodd trydydd parti o'r enw Flexigrant fel llwyfan i gynnal y cymhwysiad yr ydych chi, neu drydydd parti sy'n gweithredu ar eich rhan, yn cyflwyno eich data. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â Flexigrant ar gael ar eu gwefan: https://www.flexigrant.com/privacy-policy/

Rydym yn defnyddio adnodd trydydd parti o'r enw Salesforce i storio data personol sydd wedi'i gasglu yn ystod y broses gofrestru, ymgeisio a dethol; ac i reoli'r gwaith o anfon deunydd marchnata a chyfathrebu. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â Salesforce ar gael ar eu gwefan: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Mae ein hadnoddau trydydd parti ar gael drwy Wefan yr Ŵyl http://www.festival2022.uk. Rydym yn defnyddio sefydliad trydydd parti o'r enw Supercool i gynnal a chadw Gwefan yr Ŵyl a storio data personol a gasglwyd drwy Wefan yr Ŵyl. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â Supercool ar gael ar eu gwefan yn: https://www.supercooldesign.co.uk/

Os ydych wedi cysylltu â ni drwy'r post i'n cyfeiriad yn Birmingham neu dros e-bost, yna bydd ein staff yn defnyddio eich data personol er mwyn ymateb i'ch ymholiad.

Bydd gwybodaeth yr ydych yn ei chyflwyno i ni yn eich cais i fod yn rhan o Brosiect Ymchwil a Datblygu'r Ŵyl yn cael ei rhannu gennym ni gyda phobl a sefydliadau sydd ynghlwm â chyflawni, gweinyddu neu weithio gyda'r Ŵyl. Mae hyn yn cynnwys Cyrff Cyflawni Strategol, ein Cyllidwyr ac unrhyw gynghorwyr, cynhyrchwyr neu gontractwyr allanol sydd ynghlwm â Ni neu Gorff Cyflawni Strategol i gyflawni'r Ŵyl. Drwyddi draw, bydd eich data yn cael ei rannu gyda'r Cyrff Cyflawni Strategol a phartïon eraill lle bynnag sy'n berthnasol dan drefniant rhannu data lle mae sail gyfreithiol dros wneud hynny i ddatblygu gyda chyflawni'r Ŵyl.

Os ydych wedi cytuno i gael gwybodaeth farchnata gennym ni a'n Cyrff Cyflawni Strategol, byddwn ni a/neu ein Cyrff Cyflawni Strategol yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu cyfathrebiadau penodol dros e-bost sy'n ymwneud â chyflawni'r Ŵyl ar draws pedair cenedl y Deyrnas Unedig.

Ac eithrio lle nodir yn y polisi preifatrwydd hwn, ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i wneud hynny. Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol i drydydd parti neu unrhyw sefydliad arall.

SUT MAE EIN GWAITH YN PROSESU EICH GWYBODAETH YN GYFREITHIOL?

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni bennu pa un o chwe sail ddiffiniedig yr ydym yn ei defnyddio i brosesu gwahanol gategorïau o'ch gwybodaeth bersonol, ac i'ch hysbysu am sail pob categori. Mae'r seiliau allweddol yr ydym yn dibynnu arnynt wedi'u nodi isod:

Rydym yn parhau i brosesu eich gwybodaeth ar sail caniatâd nes i chi dynnu eich caniatâd yn ôl, neu y gellir cymryd yn ganiataol yn rhesymol nad yw eich caniatâd yn bodoli bellach.

DIOGELU EICH DATA

Rydym yn defnyddio mesurau diogelu cynhwysfawr a phriodol er mwyn diogelu eich data personol yn erbyn dinistr damweiniol neu anghyfreithlon, colled ddamweiniol neu newid, datgeliad neu fynediad anawdurdodedig, ac unrhyw ffurfiau prosesu anghyfreithlon arall. Ein nod yw sicrhau bod y lefel ddiogelwch a'r mesurau y mabwysiadir i ddiogelu eich data personol yn briodol ar gyfer y risgiau sy'n cael eu cyflwyno gan natur a defnydd eich data personol. Mae ein mesurau diogelwch yn cynnwys diogelwch cyfundrefnol (cyfrineiriau a rheolyddion mynediad, hyfforddiant staff, diogelwch gwybodaeth a pholisïau diogelu data), diogelwch ffisegol (canolfannau data diogel, diogelwch adeilad) a diogelwch TG (waliau tân, amgryptiad).

Er y byddwn bob amser yn trin y wybodaeth yr ydych yn ei hanfon atom yn gwbl gyfrinachol, ni allwn warantu diogelwch y Rhyngrwyd. Ni ellir gwarantu diogelwch unrhyw drosglwyddiad dros y Rhyngrwyd ac mae'n bosibl, er yn annhebygol iawn, y gallai unigolyn arall heblaw amdanom ni gael mynediad at y wybodaeth yr anfonir atom a'i darllen yn y ffordd hon. Os ydych yn teimlo'n bryderus ynghylch hyn, cysylltwch â ni mewn ffordd arall, e.e. drwy'r post.

PA MOR HIR YDYM YN CADW EICH GWYBODAETH?

Os ydych yn gwneud cais syml am wybodaeth yn ein cylch ni neu'r Ŵyl, byddwn yn cadw eich data personol dim hirach na chwe mis. Bydd hyn yn ein galluogi ni i ateb eich ymholiad ac ymdrin ag unrhyw ymholiadau eraill neu gwynion sydd gennych chi mewn perthynas â'ch ymholiad cychwynnol. Ar ôl chwe mis bydd eich data personol yn cael ei ddileu'n ddiogel.

Ym mhob achos arall, bydd Festival 2022 Ltd yn cadw eich data personol tan ddiwedd Mawrth 2023, neu nes i chi dynnu'n ôl yn benodol eich caniatâd i brosesu eich data personol. Yna byddwn yn sicrhau bod eich data personol yn cael ei ddileu'n ddiogel.

BETH YW EICH HAWLIAU DIOGELU DATA?

Hoffai Festival 2022 Ltd sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o'ch hawliau diogelu data. Mae pob unigolyn yr ydym yn prosesu ei ddata yn gymwys am y canlynol:

 • Yr hawl i gael mynediad - Mae gennych yr hawl i wneud cais am gopïau o'ch data personol gennym ni. Gallwn godi ffi fechan arnoch am y gwasanaeth hwn.
 • Yr hawl i gywiro - Mae gennych yr hawl i wneud cais i ni gywiro unrhyw wybodaeth yr ydych chi'n credu sy'n anghywir. Yn ogystal, mae gennych yr hawl i wneud cais i ni gwblhau'r wybodaeth yr ydych chi'n credu sy'n anghyflawn.
 • Yr hawl i ddileu - Mae gennych yr hawl i wneud cais i ni ddileu eich data personol, dan amodau penodol.
 • Yr hawl i gyfyngu prosesu - Mae gennych yr hawl i wneud cais i ni gyfyngu prosesu eich data personol, dan amodau penodol.
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych yr hawl i'n gwrthwynebu rhag prosesu eich data personol, dan amodau penodol.
 • Yr hawl i gludadwyedd data - Mae gennych yr hawl i wneud cais i ni drosglwyddo'r data yr ydym wedi'i gasglu i sefydliad arall, neu'n uniongyrchol i chi, dan amodau penodol.
 • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl - Cewch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw bryd drwy gysylltu â ni (gweler adran ‘Sut i Gysylltu â Ni’ y polisi preifatrwydd isod). Bydd dolen ym mhob e-bost marchnata a gewch lle gallwch ddewis 'dad-danysgrifio' er mwyn tynnu eich caniatâd yn ôl neu er mwyn newid eich caniatâd.

Os ydym yn gwneud cais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Weithiau, gall gymryd hirach os yw eich cais yn arbennig o gymhleth neu eich bod wedi gwneud mwy nag un cais. Yn yr achos hwnnw, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn rhoi diweddariadau i chi. Os hoffech ddefnyddio unrhyw rai o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni drwy e-bost: dp@festival2022.uk.

NEWIDIADAU I'R POLISI PREIFATRWYDD HWN

Rydym yn adolygu a diweddaru, lle bynnag sy'n angenrheidiol, ein gwybodaeth breifatrwydd yn rheolaidd. Os ydym yn bwriadu defnyddio gwybodaeth bersonol at ddiben newydd, byddwn yn diweddaru ein gwybodaeth breifatrwydd ac yn cyfathrebu'r newidiadau gyda chi. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn effeithiol o 1 Medi 2020, ac fe'i diweddarwyd diwethaf ar y dyddiad hwnnw.