Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau Prynu Gorchymyn Prynu


DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R WEFAN HON

BETH SY'N CAEL EI GYNNWYS YN Y TELERAU HYN?

Mae'r telerau hyn yn ffurfio cytundeb rhyngoch chi, y defnyddiwr olaf, a ninnau, (Festival 2022, fel y diffinnir isod), sy'n sefydlu'r rheolau ar gyfer defnyddio ein gwefan (Gwefan yr Ŵyl) a'r amodau y cewch ddefnyddio unrhyw wybodaeth, dogfennaeth, cynnyrch, gwasanaeth, hysbyseb neu gynnwys arall (Deunydd) sydd ar gael drwy Wefan yr Ŵyl.

PWY YDYM NI A SUT I GYSYLLTU Â NI

Gwefan yw www.festival2022.uk sy'n cael ei rheoli gan Festival 2022 Limited (”Ni” “Ninnau” a “Festival 2022”). Rydym yn gofrestredig yng Nghymru a Lloegr dan y rhif cwmni 12581221 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn One Brindley Place, Brindley Place, Birmingham, England, B1 2JB.

I gysylltu â ni, anfonwch e-bost at: team@festival2022.uk.

DRWY DDEFNYDDIO EIN GWEFAN RYDYCH YN DERBYN Y TELERAU HYN

Drwy ddefnyddio Gwefan yr Ŵyl, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn, ni ddylech ddefnyddio Gwefan yr Ŵyl.

Argymhellwn eich bod yn argraffu copi o'r telerau hyn ar gyfer y dyfodol.

Byddwch yn ein digolledu a'n hamddiffyn rhag pob hawl, rhwymedigaeth, difrod, cost a thraul, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol, o ganlyniad i chi yn torri'r telerau ac amodau hyn neu unrhyw ddefnydd o Wefan yr Ŵyl neu unrhyw Ddeunydd arni.

MAE TELERAU ERAILL A ALL FOD YN BERTHNASOL I CHI

Mae'r telerau defnydd hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o Wefan yr Ŵyl:

Ein Polisi Preifatrwydd. Gweler rhagor o dan Sut ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Ein Polisi Cwcis, sy'n nodi gwybodaeth ynglŷn â'r cwcis ar Wefan yr Ŵyl.

GALLWN NEWID Y TELERAU HYN

Gallwn newid y telerau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro yr ydych yn dymuno defnyddio Gwefan yr Ŵyl, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy'n berthnasol ar y pryd.

GALLWN NEWID EIN GWEFAN

Gallwn ddiweddaru a newid Gwefan yr Ŵyl o bryd i'w gilydd.

GALLWN GAU DROS DRO NEU DYNNU EIN GWEFAN YN ÔL

Mae Gwefan yr Ŵyl ar gael am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd Gwefan yr Ŵyl, a'i chynnwys, ar gael bob amser neu heb ei effeithio. Gallwn gau dros dro neu dynnu'n ôl neu gyfyngu argaeledd Gwefan yr Ŵyl yn gyfan gwbl neu unrhyw ran ohoni oherwydd rhesymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi hysbysiad rhesymol i chi am unrhyw achos o gau neu dynnu'n ôl.

Chi sydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n defnyddio Gwefan yr Ŵyl drwy eich cysylltiad â'r rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau defnyddio hyn ac unrhyw delerau ac amodau defnyddio perthnasol eraill, a'u bod yn cydymffurfio â nhw.

SUT GALLWCH DDEFNYDDIO EIN GWEFAN

Ac eithrio i'r graddau y nodir yn benodol ar Wefan yr Ŵyl, rydych yn cymryd arnoch ac yn gwarantu'r canlynol:

(1) Peidio â defnyddio'r Deunydd at unrhyw ddiben anghyfreithlon;

(2) Peidio â gwneud unrhyw ddefnydd o Wefan yr Ŵyl fel bod Gwefan yr Ŵyl yn cael ei hamharu, niweidio neu ei gwneud yn llai effeithiol, nac amharu ar ymarferoldeb Gwefan yr Ŵyl mewn unrhyw ffordd;

(3) Peidio â chopïo, atgynhyrchu, ail-grynhoi, dad-grynhoi, dad-gydosod, gwrth-lunio, dosbarthu, cyhoeddi, arddangos, perfformio, addasu, llwytho i fyny i greu gweithiau yn deillio o unrhyw ran o Wefan yr Ŵyl, na throsglwyddo neu amlygu mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ran o Wefan yr Ŵyl;

(4) Peidio â defnyddio Gwefannau eraill yr Ŵyl i drosglwyddo neu bostio unrhyw firysau cyfrifiadur neu unrhyw Ddeunydd sydd, yn ein barn ni, yn ddifrïol, ymosodol neu o natur anweddus neu fygythiol, neu mewn unrhyw ffordd sy'n achosi anfodlonrwydd, anghyfleustra neu or-bryder di-angen i unrhyw un;

(5) Peidio â defnyddio Gwefan yr Ŵyl mewn modd sydd, yn ein barn ni, yn torri neu'n mynd yn erbyn hawliau unrhyw unigolyn, cwmni neu fusnes (gan gynnwys hawliau hawlfraint, cyfrinachedd neu breifatrwydd ymhlith eraill);

(6) Peidio â defnyddio Gwefan yr Ŵyl i drosglwyddo unrhyw Ddeunydd at ddibenion cyhoeddusrwydd, hyrwyddo a/neu hysbysebu ar eich rhan eich hun neu unrhyw un arall; a

(7) Phetai gennych unrhyw hawl, hawliad neu weithred yn erbyn unrhyw unigolyn arall sy'n deillio o ddefnyddio Gwefan yr Ŵyl, dilynwch hawl, hawliad neu weithred o'r fath yn annibynnol arnom ni, a heb ein gwneud ni'n atebol.

SUT CEWCH DDEFNYDDIO DEUNYDD AR EIN GWEFAN

Ni sy'n berchen, neu'r daliwr trwydded, ar yr holl hawliau eiddo deallusol ar Wefan yr Ŵyl, a'r Deunydd sydd wedi'i gyhoeddi arni, gan gynnwys ond ddim yn gyfyngedig i nodau masnach 'Festival UK*2022' a "Festival 2022", yr holl destunau, strwythurau, graffigau, delweddau, ffotograffau, cynnwys fideo a sain, darluniau a gwaith celf eraill. Mae'r gweithiau hynny wedi'u diogelu gan ddeddfau a chyfamodau hawlfraint ar draws y byd. Cedwir pob hawl.

Cewch argraffu un copi, a lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen(nau) o Wefan yr Ŵyl at eich defnydd personol a chewch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys sydd wedi'i gyhoeddi ar Wefan yr Ŵyl.

Nid oes gennych hawl i addasu'r papur neu gopïau digidol o unrhyw Ddeunydd yr ydych wedi'i argraffu neu ei lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, ac ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddyluniadau, delweddau, ffotograffau, cynnwys fideo neu sain neu unrhyw graffigau ar wahân i unrhyw destun sy'n cyd-fynd â nhw.

Rhaid i'n statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodwyd) fel awduron y cynnwys ar Wefan yr Ŵyl gael ei gydnabod bob tro.

Ni chewch ddefnyddio unrhyw ran o'r cynnwys ar Wefan yr Ŵyl at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni neu ein trwyddedwyr. Os hoffech gael trwydded, cysylltwch â: team@festival2022.uk.

Os ydych yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o Wefan yr Ŵyl ac yn torri'r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio Gwefan yr Ŵyl yn peidio yn syth a rhaid i chi, yn unol â'n dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r Deunyddiau yr ydych wedi'u gwneud.

PEIDIWCH Â DIBYNNU AR WYBODAETH AR EIN GWEFAN

Darperir y cynnwys ar Wefan yr Ŵyl fel gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid rhoi cyngor y dylech ddibynnu arno yw'r bwriad. Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu dynnu'n ôl rhag cymryd, camau gweithredu yn seiliedig ar gynnwys Gwefan yr Ŵyl.

Er ein hymdrechion rhesymol i ddiweddaru'r wybodaeth ar ein Gwefan yr Ŵyl, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau, sicrwydd neu warantau, boed wedi'u mynegi neu eu hawgrymu, bod y cynnwys ar Wefan yr Ŵyl yn fanwl gywir, cyflawn neu gyfredol.

NID YDYM YN GYFRIFOL AM WEFANNAU YR YDYM YN GYSYLLTIEDIG Â NHW

Lle mae Gwefan yr Ŵyl yn cynnwys dolenni at wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd parti, darperir y dolenni hyn er eich gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli'r dolenni hyn fel cymeradwyaeth neu gadarnhad gennym o'r gwefannau cysylltiedig hynny neu wybodaeth a gewch ganddynt. Nid oes gennym reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu adnoddau hynny. Unwaith y byddwch wedi defnyddio'r dolenni hyn i adael Gwefan yr Ŵyl, noder nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am gasglu, diogelu a phreifatrwydd eich gwybodaeth bersonol tra eich bod yn ymweld â safleoedd o'r fath, ac nid yw safleoedd o'r fath yn cael eu rheoli gan ein hysbysiad preifatrwydd. Dylech fod yn ofalus a darllen yr hysbysiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Petaech yn penderfynu dechrau cytundeb gydag unrhyw unigolyn neu sefydliad o'r fath, bydd y cytundeb yn uniongyrchol rhyngoch chi a'r parti arall hwnnw. Ni fydd gennym unrhyw ymglymiad cytundebol ac ni fyddwn yn gyfrifol amdanoch chi mewn cytundeb neu fel arall am unrhyw golledion neu ddifrod yr ydych yn ei ddioddef mewn perthynas â chynnyrch, gwybodaeth, Deunyddiau neu wasanaethau, neu yn eu sgil, a ddarperir i chi gan unrhyw rai o'r sefydliadau hyn.

EIN CYFRIFOLDEB AM GOLLEDION NEU DDIFROD I'CH RHAN CHI

I'r graddau y caniateir gan y gyfraith, rydym yn gwrthod yn ffurfiol unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod, sut bynnag y caiff ei achosi, yn sgil neu mewn cysylltiad â'ch defnydd o Wefan yr Ŵyl neu unrhyw Ddeunydd arno. Mae hyn yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol, colled elw neu ewyllys da, colled yn sgil anallu i ddefnyddio, colled yn sgil unrhyw gamgymeriadau neu esgeulustod ar Wefan yr Ŵyl, mewn unrhyw Ddeunydd ar Wefan yr Ŵyl, neu ar unrhyw wefan trydydd parti yr ydych yn ei chyrraedd drwy Wefan yr Ŵyl, sy'n digwydd oherwydd eich bod wedi torri cytundeb, esgeulustod, trosedd neu gamwedd arall. Nid yw hyn yn effeithio ar ein cyfrifoldeb am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod, nac ein cyfrifoldeb am anwiredd twyllodrus neu anwiredd mewn perthynas â mater sylfaenol, neu unrhyw gyfrifoldeb arall na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu dan gyfraith berthnasol.

SUT GALLWN DDEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol fel y nodir yn ein polisi preifatrwydd yn unig.

NID YDYM YN GYFRIFOL AM FIRYSAU AC NI DDYLECH EU CYFLWYNO

Nid ydym yn gwarantu y bydd Gwefan yr Ŵyl yn ddiogel neu'n rhydd rhag namau neu firysau.

Caiff unrhyw Ddeunydd y gellir ei lawrlwytho ei wirio'n ofalus am firysau cyn cael ei lwytho i fyny ar Wefan yr Ŵyl. Fodd bynnag, rydym yn argymell fel rhagofal ychwanegol eich bod yn cynnal eich gwiriad firysau eich hun ar unrhyw Ddeunydd yr ydych yn ei lawrlwytho.

Chi sy'n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni a phlatfform cyfrifiadurol i gael mynediad at Wefan yr Ŵyl. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu rhag firysau eich hun.

Ni ddylech gamddefnyddio Gwefan yr Ŵyl drwy gyflwyno'n fwriadol firysau, ymwelwyr di-wahoddiad, mwydod, bomiau rhesymeg neu unrhyw Ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnegol. Ni ddylech geisio ennill mynediad anawdurdodedig at Wefan yr Ŵyl, y gweinydd lle mae Gwefan yr Ŵyl wedi'i storio neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â Gwefan yr Ŵyl. Ni ddylech ymosod ar Wefan yr Ŵyl drwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth a ddosbarthir. Drwy dorri amodau'r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithio gyda'r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich hunaniaeth iddynt. Mewn achos o dorri amod o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio Gwefan yr Ŵyl yn peidio yn syth.

RHEOLAU YNGLŶN Â CHYSYLLTU Â'N GWEFAN YR ŴYL

Cewch gysylltu â'n tudalen hafan, cyn belled â'ch bod yn gwneud hynny mewn ffordd deg a chyfreithiol ac nad yw'n niweidio ein henw da nac yn cymryd mantais ohono.

Ni ddylech sefydlu dolen mewn ffordd sy'n awgrymu unrhyw ffurf o gysylltiad, cymeradwyaeth neu orfodi ar ein rhan lle nad yw hynny'n bodoli.

Ni ddylech sefydlu dolen i Wefan yr Ŵyl i unrhyw wefan neu oddi wrth unrhyw wefan nad ydych yn berchen arni.

Ni ddylai Gwefan yr Ŵyl gael ei fframio ar unrhyw wefan arall, ac ni ddylech greu dolen i unrhyw ran o Wefan yr Ŵyl heblaw am y dudalen hafan.

DEDDFAU PA WLAD SY'N BERTHNASOL I UNRHYW ANGHYDFODAU?

Noder bod y telerau defnyddio hyn, eu pwnc a'u ffurfiant (ac unrhyw anghydfodau neu hawliau heb gontract), dan reolaeth deddf Lloegr. Rydych chithau a ninnau yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth arbennig oni bai eich bod yn breswyliwr Gogledd Iwerddon, cewch gyflwyno achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn breswyliwr yr Alban, cewch gyflwyno achos yn yr Alban.

TORADWYEDD

Petai unrhyw rai o'r telerau ac amodau hyn yn cael eu pennu'n anghyfreithlon, annilys neu fel arall yn anorfodadwy yn sgil rheswm cyfreithiol, i'r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth y mae'r telerau neu'r amodau hynny yn anghyfreithlon, annilys neu'n anorfodadwy, caiff eu torri a'u dileu a bydd gweddill y telerau ac amodau yn goroesi, yn parhau i fod mewn effaith a grym llawn, ac yn parhau i fod yn rhwymol a gorfodol.

EIN NOD[AU] MASNACH

Mae'r geiriau "Festival 2022" a "Festival UK*2022" yn nodau masnach Pwyllgor Trefnu Birmingham ar gyfer Commonwealth Games Ltd yn 2022 sy'n cael eu defnyddio gan Festival 2022 Ltd dan drwydded. Ni chaniateir i chi ddefnyddio'r nodau masnach hyn heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Festival 2022, oni bai eu bod yn rhan o Ddeunydd yr ydych yn ei ddefnyddio fel y caniateir dan adran y telerau ac amodau hyn sydd â'r pennawd 'Sut cewch ddefnyddio Deunydd ar ein Gwefan yr Ŵyl'.

Telerau ac Amodau wedi'u diweddaru diwethaf: 1 Medi 2020