Y 10 tîm

Y 10 tîm wedi'u comisiynu i ddatblygu gŵyl greadigedd ar draws y DU yn 2022

Yn dilyn rhaglen ymchwil a datblygu dros dri mis a phroses asesu drylwyr, mae 10 Tîm Creadigol wedi'u dewis i fynd ati i gynhyrchu eu prosiectau arloesol yn llawn ar gyfer Festival UK* 2022 y flwyddyn nesaf.

Mae'r ymchwil a datblygiad â thâl wedi cefnogi cydweithrediadau newydd ymhlith mwy na 500 o wyddonwyr, peirianyddion, artistiaid a mathemategwyr. Wedi'u tynnu ar draws y DU ac yn gweithio mewn 30 tîm, maent yn cynnwys mwy na 100 o weithwyr llawrydd. Bydd llawer mwy o gyfleoedd yn cael eu creu wrth i'r prosiectau sydd wedi'u comisiynu gael eu datblygu.

Gweithiodd y 30 tîm dan Creative Commons a bydd yr hyn maent yn ei gynhyrchu yn dod yn adnodd hygyrch i'r cyhoedd i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol. Yn ogystal, bydd yr ŵyl yn parhau i gynnig cymorth i'r 20 tîm na chafodd eu syniadau am brosiectau eu comisiynu, a lle'r hoffent eu datblygu ymhellach.

Bydd rhaglen yr ŵyl yn cael ei chyhoeddi, ynghyd ag enw newydd, yn hwyrach eleni ac mae manylion llawn y 10 prosiect a gomisiynwyd yn cael eu cadw'n dawel i ganiatáu'r Timau Creadigol i droi eu syniadau'n realiti.

Wedi'i dylunio i dynnu pobl ynghyd ac arddangos creadigedd, byddant yn cyrraedd pob cwr o'r DU a 66 miliwn o bobl yn fyd-eang. Bydd digwyddiadau, gweithgareddau ymgysylltu'r cyhoedd, cyfleoedd i gymryd rhan a rhaglenni dysgu yn cyrraedd miliynau o blant a phobl ifanc, gan gydnabod pwysigrwydd creadigedd ym mywydau pobl a'n dyfodol cyfunol.

Am ragor o wybodaeth a diweddariadau ynghylch yr ŵyl, ymunwch â'r rhestr bostio neu dilynwch ni ar twitter


10 arbrawf mewn creadigedd -
y 10 Tîm Creadigol a gomisiynwyd

Arbrawf heb ei debyg yn uno cosmoleg, bioleg, technoleg taflunio, addysg STEM, barddoniaeth a 13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes, yn gofyn cwestiynau ynghylch y stori fwyaf yn ein profiad cyfunol.


Profiad trochol yn archwilio rhyfeddod y meddwl dynol drwy bensaernïaeth, niwrowyddoniaeth, technoleg, golau a sain.


Adeiladu byd, cyd-ddylunio cynhwysol, technoleg symudol drochol, Drama deledu, syniadau y dyfodol mewn gwyddoniaeth, a pherfformiad byw yn gwrthdaro i gynhyrchu ffurf arbrofol ac ysbrydoledig o adrodd straeon ar draws cyfryngau.


Dull gweithredu unigryw i dyfu cymunedau sy'n dathlu cerddoriaeth, technoleg bwyd y dyfodol a gwyliau cynaliadwy. Yn arddangos grym gweithredu ar y cyd yn y prosiect 'tyfu eich hunan' mwyaf yr oes fodern.


NELLY BEN HAYOUN STUDIOS COLLECTIVE

Antur gosmig yn archwilio profiadau trochol, technolegau newydd, arloesedd gwyddoniaeth, cyfryngau cymdeithasol, diwylliant ieuenctid a grym dychymyg i newid persbectifau, goresgyn ffiniau a thanio egni creadigol trefi ledled y DU.


Arbrawf mewn astroffiseg, realiti estynedig, tirlun, celf a drama weledol, yn gofyn beth sy'n digwydd i'ch persbectif ar bopeth pan fyddwch yn edrych yn ôl ar y ddaear o'r gofod.


Amlygiad ffisegol a dathliad o dywydd Prydain ac arfordir y DU; mewnosodiad ar raddfa fawr sy'n mynd i'r afael â chwestiynau byd-eang, yn annog natur chwareus, yn ennyn llawenydd ac yn cyflwyno arbrawf mewn newid.


Arbrawf mewn ffilm, darllediad a realiti estynedig, archifau cyhoeddus, mynediad digidol ac adrodd straeon mewn modd trochol, yn gofyn pwy ydym ni? O le y daethom ac i ble'r ydym ni'n mynd?


Arbrawf mewn cyfranogiad torfol, cyd-greu, hanesion a rennir, cynaliadwyedd, mewnosodiad, perfformiad a drych drwy lens natur, amlddiwylliannaeth a defodau, ac adennill lle.

Angie Bual, Jude Ho, Carl Robertshaw; Brigstow Institute: Prof. Peter Coates, Lydia Medland, Prof. Jane Memmott; Dock Street Events: Chris Clay, Jenny Hutt; THISS: Tamsin Hanke, Sash Scott; Wolves Lane Flower Company: Marianne Mogendorff.


Arbrawf mewn technoleg golau, gwyddor amgylcheddol, olrhain daearyddol, cyfranogiad torfol, archwilio harddwch yr awyr agored a gofyn cwestiynau ynghylch mynediad, cymryd rhan, tirlun a dyfodol golygfeydd cyhoeddus.