Y Wasg a'r Cyfryngau

Am wybodaeth bellach cysylltwch â media@festival2022.uk

Heddiw mae Festival UK* 2022 yn cyhoeddi bod y cyfnod ymgeisio yn agored ar gyfer cyfle ymchwil a datblygiad unigryw ac arloesol gwerth £3 miliwn wedi'i ariannu. Rydym yn chwilio am y meddyliau gorau a'r doniau disgleiriaf o'r meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg, ac ar draws Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, i ffurfio Timau Creadigol a fydd yn gallu datblygu prosiectau ymgysylltiad cyhoeddus mawrion i arddangos creadigedd ac arloesedd y DU ar lwyfan rhyngwladol.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Diwylliant, Oliver Dowden: 'Mae heddiw yn nodi dechrau cystadleuaeth gyffrous a phrysur i ddod o hyd i'r arloeswyr disgleiriaf a gorau yn y DU wrth i ni ddechrau cyfrif y dyddiau at Festival UK 2022. Rydym yn chwilio am y meddyliau creadigol gorau i helpu i ddangos i'r byd beth sy'n bosib pan mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn dod ynghyd a hyrwyddo popeth sy'n wych am ein Teyrnas Unedig. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £3 miliwn i drawsnewid eu syniadau yn wireddau ysblennydd, bythgofiadwy. Bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi swyddi a chreu gwaith newydd ar draws y sectorau hyn ym mhob cornel o'r DU wrth i ni helpu ein diwydiannu diwylliannol a chreadigol i adfer ar ôl pandemig y coronafeirws.'

Dywedodd Fiona Hyslop, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Gwaith Teg a Diwylliant: 'Mae hwn yn gyfle newydd a chyffrous i feddyliau arloesol o sectorau Celfyddydau a Thechnoleg enwog yr Alban. Mae'r cyfnod heriol ac ansicr hwn wedi cael effaith sylweddol ar y sector diwylliant a'r diwydiannau creadigol, felly rwy'n croesawu'r cyhoeddiad hwn fel hwb i ddarparu cyfleoedd gwaith i artistiaid, ymarferwyr a sefydliadau ar draws y sector diwylliant a thu hwnt. Mae'r ŵyl yn ffordd ragorol o bwysleisio grym diwylliant a chreadigedd i newid bywydau, gwella iechyd a llesiant, a chyfrannu at yr economi sy'n tyfu, a dwyn ynghyd ein cymunedau amrywiol. Rwy'n edrych ymlaen at weld y prosiectau sy'n cael eu datblygu yn yr Alban ac ar draws cenhedloedd eraill y DU fel rhan o'r ŵyl."

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru: 'Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn am gyfle arall i godi proffil rhyngwladol Cymru fel cenedl fechan, greadigol, yn llawn pobl ddawnus a chyfeillgar, ar y llwyfan rhyngwladol. Mae'r coronafeirws wedi cyflwyno heriau enfawr, heb eu tebyg o'r blaen i strwythur bywyd yng Nghymru, yn yr un modd â bywydau ein cyfeillion ar draws y DU, ac rydym yn cymeradwyo'r gwytnwch a chreadigrwydd sy'n cael ei arddangos hyd yn hyn. Mae'r ŵyl yn gyfle gwych i'n meddyliau cynyddol greadigol ffynnu ar ôl y pandemig ac arddangos ein doniau i'r byd unwaith eto.'

Daw'r buddsoddiad hwn mewn cyfnod o angen arbennig ac mae'n ddechrau ar broses ddatblygu ar gyfer prosiectau ysbrydoledig sy'n apelio'n eang. Wrth i ni edrych tuag at y dyfodol agos a fydd yn nodi'r trosglwyddiad i adferiad, edrychwn ymlaen at gyfnod pan fydd pobl yn teimlo y gallant ddathlu ac ymfalchïo ynddynt eu hunain a'r llefydd maen nhw'n eu galw'n gartref.

Dywedodd Martin Green, Prif Swyddog Creadigol Festival UK*2022: 'Rwyf wedi gwirioni i fod yn arwain y prosiect hwn. Bydd Festival UK* 2022 yn gyfres o ddeg prosiect ar raddfa fawr, sy'n procio'r meddwl ac yn ysbrydoli. Byddant yn dwyn pobl ynghyd mewn ffyrdd unigryw a rhyfeddol ac yn arddangos ein harloesedd a chreadigrwydd ar draws y byd. I greu gwaith sy'n torri tir newydd ac yn cymell rydym yn buddsoddi mewn creu syniadau drwy'r cam ymchwil a datblygu hwn. Mae'n gyfle gwych i weithio gyda chydweithwyr o feysydd creadigol gwahanol. Cyfle i ganfod cydweithwyr newydd a dathlu doniau a dangynrychiolir. Y nod yw dathliad cenedlaethol o'n holl greadigrwydd. Arddangosiad heb ei ail o'r rôl hanfodol, hudolus y gall creadigrwydd ei chwarae i wneud bywyd yn well.'

Ar ddiwedd y broses ymgeisio, bydd hyd at 30 tîm, a'r cwbl yn cael hyd at £100,000 yr un, yn cael eu dewis i gymryd rhan yn y rhaglen ymchwil a datblygu i gynhyrchu syniadau grymus, uchelgeisiol ac anghyffredin ar gyfer prosiectau sydd â'r potensial i gyrraedd miliynau o bobl. Nid yw syniadau yn ofyniad i'r broses ymgeisio ond rhaid i Dimau Creadigol allu dangos bod ganddynt y sgiliau a'r cydweithwyr sydd eu hangen i fodloni cyfuniad o feini prawf y byddant yn cael eu hasesu yn eu herbyn.

Mae gwerth £120 miliwn o fuddsoddiad newydd wedi'i neilltuo i'r Ŵyl gan Lywodraeth y Du (gan gynnwys £22.8m i weinyddiaethau datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon), a fydd yn y pendraw yn ein caniatáu i gomisiynu hyd at 10 prosiect mawr yn y rhaglen gyhoeddus derfynol ar gyfer 2022. Bydd yr Ŵyl yn creu cyfleoedd swyddi o fewn y sectorau yr effeithiwyd arnynt yn sylweddol gan COVID-19.

Bydd pedwar o'r deg comisiwn yn cael eu harwain gan Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, a fydd yn uniongyrchol yn penodi hyd at ddau Dîm Creadigol o'u cenhedloedd i gymryd rhan yn y broses ymchwil a datblygu.

Bydd chwe chomisiwn yn cael eu harwain gan Dimau Creadigol ledled y DU a thu hwnt.

Bydd gan y deg comisiwn gyrhaeddiad byd-eang. Bydd Timau Creadigol yn arddangos y rôl allweddol ac ysbrydoledig gall creadigedd ei chwarae yn ein byd newidiol; sut gall profiadau bythgofiadwy i bawb, ac ynghylch bawb, wneud bywyd yn well.

Bydd Festival UK* 2022 yn cyflwyno canlyniadau'r gwaith ymchwil a datblygu, yn mynegi'r posibiliadau arloesol cenedlaethol, fel adnodd cyhoeddus wedi'i ddylunio i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o unigolion creadigol yn y DU.

Bydd y deg comisiwn yn cael eu lansio dan enw Gŵyl newydd ar ddiwedd 2021 ac yn cael ei chynnal drwy gydol 2022.